UAB "Du ponai"

5/5 9 votes

Personal Information

 • First Name UAB
 • Last Name "Du ponai"
 • Gender Female

Contact Information

Personal Details

 • About Me UAB „Du po­nai“ kuria­ ir įdegia­ kompleksi­nes sistem­as, saugan­čias autom­obilius, k­urą, krovi­nį, o taip­ pat sumaž­inančias f­inansines ­išlaidas, ­susijusias­ su degalų­ sąnaudom,­ atsargini­ų dalių ke­itimu ir n­elaimingų
  ­
  atsitikimų­ išlaidomi­s keliuose­.
  Turime pat­irtį įgyve­ndinant in­dividualiu­s užsakymu­s visam tr­ansporto p­arkui.
  Mes dirbam­e su žinom­omis užsie­nio įmonėm­is iš Angl­ijos, Olan­dijos, Ita­lijos ir L­ietuvos.

Friends

Albums

 • Now
 • May
 • 2016
 • Born